ຄູ່ຮວ່ມງານ ຂອງພວກເຮົາ

ພວກເຮົາຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມງານທາງທຸລະກິດທີ່ມີຄຸນນະພາບຈາກ ປະເທດເຢຍລະມັນ, ຝຣັ່ງ, ອັງກິດ, ສະຫະລັດ, ຈີນ, ອິນເດຍ, ສິງກະໂປ, ມາເລເຊຍ, ໄທ, ແລະ ຫວຽດນາມ ເພື່ອນໍາເຂົ້າ ແລະ ຈໍາໜ໋າຍຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ຄົນປ່ວຍ ແລະ ລູກຄ້າໃນລາວ. ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນວ່າການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ການເຕີບໂຕ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍເປັນການສ້າງ ແລະ ຮັກສາຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ຄວາມເຂົ້າໃຈ, ແລະ ຄວາມເພີ່ງພໍໃຈແກ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.

ລູກຄ້າຫຼັກ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາແມ່ນ:

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືການແພດ

ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນຍາ

ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນເຄຶ່ອງສຳອາງ

ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນອາຫານເສີມ ແລະ ໂພຊະນາການ